十小咒

1、如意宝轮王陀罗尼

出自于《如意轮陀罗尼经》一心念咒,有求必应,临终时能亲见阿弥陀佛和观世音菩萨率众来迎,当即往生极乐世界。

nā mó fó tuó yě nā mó dá mó yě nā mó sēng qié yě
南无佛陀耶。南无达摩耶。南无僧伽耶。 
nā mó guān zì zài pú sà mó hē sà jù dà bēi xīn zhě 
南无观自在菩萨摩诃萨。具大悲心者。 
dá zhí tuō ōng zhuó jié là fá dǐ zhèn duō mò ní 
[怛侄他。唵。斫羯啰伐底。震多末尼。 
mó hē bō dēng mí lǔ lǔ lǔ lǔ dǐ sè zhà 
摩诃。钵蹬谜。噜噜噜噜。底瑟吒。 
shuò là ā jié lì shā yè hōng pō suō hē 
篅啰阿羯利。沙夜吽。癹莎诃。 根本咒]
ōng bō tà mó zhèn duō mò ní shuò là hōng 
[唵。钵蹋摩。震多末尼。篅攞吽。 大心咒]
ōng bá là tuó bō dàn mí hōng 
[唵跋喇陀。钵亶谜吽。 随心咒]
 

2、消灾吉祥神咒

是释迦牟尼佛在净居天上说的,出自于《消灾吉祥经》。多读此咒可以消除灾难,带来吉祥。经中说“若诵此咒一百八遍,灾难即除,吉祥随至”。

消灾吉祥咒为禅林所用四陀罗尼之一,亦为密教通用之息灾法。又称消灾咒、消灾真言、消灾陀罗尼。乃消除诸种灾害,成就吉祥事之神咒。出于炽盛光大威德消灾吉祥陀罗尼经(唐代不空译)及大威德金轮佛炽盛光如来消灭一切灾难陀罗尼经(译于唐代,译者佚名)。敕修百丈清规卷一所述祈晴祈雨,皆用此咒。

此咒出于佛说炽盛光大威德消灾吉祥陀罗尼经,一卷,不空译。佛说大威德金轮佛顶炽盛光如来消除一切灾难陀罗尼经,一卷,唐代失译。二经同本异译。此中说之。经曰:“念此陀罗尼一百八遍或一千遍。若一日二日三日乃至七日。依法修饰坛场。至心受持读诵。一切灾难皆悉消灭不能为害。……此陀罗尼。一切如来同共宣说。若有苾刍苾刍尼族姓男族姓女。受持读诵此陀罗尼者。能成就八万种吉祥事。能除灭八万种不吉祥事。

na mó sān mǎn duō mǔ tuó nán ā bō là dǐ hè duō shě 
南无三满哆。母驮喃。阿钵啰底。贺多舍。 
suō láng nán dá zhí tuō ōng qié qié qié xì qié xì hōng hōng 
娑曩喃。怛侄他。唵。佉佉。佉呬。佉呬。吽吽。 
rù wā là rù wā là bō là rù wā là bō là rù wā là 
入嚩啰。入嚩啰。钵啰入嚩啰。钵啰入嚩啰。 
dǐ sè chà dǐ sè chà sè zhì lǐ sè zhì lǐ 
底瑟姹。底瑟姹。瑟致哩。瑟致哩。 
suō pō zhà suō pō zhà shàn dǐ jiā shì lǐ yì suō pō hē 
娑癹吒。娑癹吒。扇底迦。室哩曳。娑嚩诃 
   

3、功德宝山神咒:

   

诚心读诵此咒,可以消除罪业,不堕地狱,往生极乐净土。

nā mó fó tuó yě nā mó dá mó yě nā mó sēng qié yě 
南无佛陀耶。南无达摩耶。南无僧伽耶。 
ōng xī dì hù lǔ lǔ xī dū lǔ zhǐ lì bō jí lì pó 
唵。悉帝护噜噜。悉都噜。只利波。吉利婆。 
xī dá lǐ。bù lǔ lǐ。suō pō hē。 
悉达哩。布噜哩。娑嚩诃。
   

4、准提神咒

 

出自《准提陀罗尼经》。佛言:此咒能灭十恶五逆一切罪障,成就一切白法功德。持此咒者,不问在家出家、饮酒食肉、有妻子,不拣净秽,但至心持诵,能使短命众生增寿无量。凡有所求,无不称遂,似如意珠,一切随心。


稽首皈依苏悉帝 头面顶礼七俱胝 

我今称赞大准提 唯愿慈悲垂加护 
nā mó sà duō nán sān miǎo sān pú tuó 
南无飒哆喃。三藐三菩陀。 
jù zhī nán dá zhí tuō
俱胝喃。怛侄他。 
ōng zhé lì zhǔ lì zhǔn tí suō pó hē
唵。折戾主戾。准提娑婆诃。 
   

5、圣无量寿决定光明王陀罗尼

 

出自《大乘圣无量寿决定光明王如来陀罗尼经》。诚心持诵此咒能使众生消除短命夭折,增寿吉祥,速证菩提,早日成佛。

ōng nà mó bā gé wǎ dì ā bā là mì tà ā yōu lǐ ā nà 
唵捺摩巴葛瓦帝。阿巴啰密沓。阿优哩阿纳。 
sū bì nǐ shí zhí tà dié zuǒ là zǎi yě dá tǎ gě dá yě
苏必你。实执沓。牒左啰宰也。怛塔哿达也。 
ā là hē dì sān yǎo sān bó dá yě dá nǐ yě tǎ 
阿啰诃帝。三药三不达耶。怛你也塔。 
ōng sà lǐ bā sāng sī gé lǐ bā lǐ shù tà 
唵。萨哩巴。桑斯葛哩。叭哩述沓。 
dá là mǎ dì gě gě nà sāng mǎ wù gě dì
达啰马帝。哿哿捺。桑马兀哿帝。 
suō bā wǎ bǐ shù dì mǎ hē nà yě bā lǐ wǎ lǐ suō hē 
莎巴瓦。比述帝。马喝捺也。叭哩瓦哩娑喝。 
   

6、药师灌顶真言

   

出自《药师琉璃光如来本愿功德经》。常常念诵此咒,可以健康长寿,临终时可以往生净土琉璃世界,或者由八大菩萨护送到西方极乐世界。

nā mó bó qié fá dì pí shā shè jù lǔ bì liú lí 
南谟薄伽伐帝。鞞杀社。窭噜薛琉璃。 
bō lá pó hé là shé yě dá tuō jiē duō yě 
钵喇婆。喝啰阇也。怛他揭多也。 
ā là hē dì sān miǎo sān bó tuó yě dá zhí tuō 
阿啰喝帝。三藐三勃陀耶。怛侄他。 
ōng pí shā shì pí shā shì pí shā shè sān mó jiē dì suō hē 
唵。鞞杀逝。鞞杀逝。鞞杀社。三没揭帝莎诃。 
   

7、观音灵感真言

    

这是观世音菩萨的咒语。诚心读诵此咒,可以驱妖辟邪,可解除灾难,念的遍数越多越好。

   

真言原文:

 
ōng má ní bā mī hōng má gé ní yá nà jī dū tè bā dá 
唵嘛呢叭咪吽。麻曷倪牙纳。积都特巴达。 
jī tè xiē nà wēi dá lǐ gé sà ér wò ér tǎ 
积特些纳。微达哩葛。萨而斡而塔。 
bǔ lǐ xī tǎ gé nà bǔ là nà nà bǔ lǐ 
卜哩悉塔葛。纳补啰纳。纳卜哩。 
diū tè bān nà nuò má lú jí shuō là yē suō hē 
丢忒班纳。㖠麻嚧吉。说啰耶莎诃。 
   

8、七佛灭罪真言

 

此咒出自《大方等陀罗尼经》,世尊因文殊师利法王子的请求,而说过去七佛曾诵过的咒。一个人若造了四重五逆罪,不仅后世受极大苦报,现世也不得平安,为了消灭罪障,最宜持诵七佛灭罪真言。此真言最大效用:消灭罪障,平安吉祥,事事顺利,造福后世。

lí pó lí pó dì qiú hē qiú hē dì tuó luó ní dì
离婆离婆帝。求诃求诃帝。陀罗尼帝。
ní hē là dì pí lí nǐ dì mó hē qié dì
尼诃啰帝。毗黎你帝。摩诃伽帝。
zhēn líng qián dì suō pó hē
真陵乾帝。莎婆诃。
   

9、往生咒(拔一切业障根本得生净土陀罗尼)

往生咒全称“拔一切业障根本得生净土陀罗尼”,简称往生咒。焚香跪拜佛像,合掌念诵此咒,日夜各二十一遍,能灭五逆、十恶、谤法等重罪。 并且阿弥陀佛,常在其顶以护行人。持诵此咒,现世心生欢乐,喜悦无比,消除一切烦恼;临终往生阿弥陀佛的西方极乐净土。

nā mó ā mí duō pó yè
南无阿弥多婆夜。
duō tuō qié duō yè duō dì yè tuō
哆他伽多夜 。哆地夜他。
ā mí lì dū pó pí
阿弥利都婆毗。
ā mí lì duō xī dān pó pí
阿弥利哆。悉耽婆毗。
ā mí lì duō pí jiā lán dì
阿弥利哆。毗迦兰帝。
ā mí lì duō pí jiā lán duō 
阿弥利哆。毗迦兰多。
qié mí nì qié qié nuó
伽弥腻。伽伽那。
zhǐ duō jiā lì suō pó hē
枳多迦利。娑婆诃。 
   

10、大吉祥天女咒(善女天咒)

   

此咒出自于《金光明经》。这是善天女说的咒语。善天女也叫大吉祥天女。念诵此咒语,可以使修行者克服经济上的困难,并能早成正果。

nā mó fó tuó nā mó dá mó nā mó sēng qié 
南无佛陀。南无达摩。南无僧伽。 
nā mó shì lì mó hē tí bí yě dá nǐ yě tuō 
南无室利。摩诃提鼻耶。怛你也他。 
bō lì fù lóu nuó zhē lì sān màn tuó dá shě ní 
波利富楼那。遮利三曼陀。达舍尼。 
mó hē pí hē luó qié dì sān màn tuó 
摩诃毗诃罗伽帝。三曼陀。 
pí ní qié dì mó hē jiā lì yě 
毗尼伽帝。摩诃迦利野。 
bō mǐ bō là bō mǐ sà lì wā lì tuō 
波祢。波啰。波祢。萨利嚩栗他。 
sān màn tuó xiū bō lí dì fù lì nuó ā lì nuó 
三曼陀。修钵犂帝。富隶隷那。阿利那。 
dá mó dì mó hē pí gǔ bì dì mó hē mí lè dì 
达摩帝。摩诃毗鼓毕帝。摩诃弥勒帝。 
lóu bǒ sēng qí dì xī dì xǐ sēng qí xī dì 
娄簸僧祗帝。醯帝簁。僧祗醯帝。 
sān màn tuó ā tuō ā nóu pó luó ní 
三曼陀。阿他阿㝹。婆罗尼。